حضور جناب آقای دهقان، كارشناس مواد غذايی از مركز بهداشت در هفته غذای سالمبرگزاری مسابقات تورنی تيم در آموزشگاه سما و راه يافتن به مرحله استانی