كلاس عروسک سازی براي تمامی دانش آموزان در روزهای پنج شنبه و ساعت فوق برنامه

كارگاه آموزشی براي والدين در روز آغازين مدرسه توسط مشاور محترم آموزشگاه سركار خانم سمسار

ديدار با خانواده شهيد صبوری در دهه مبارك فجر توسط كادر اجرايی آموزشگاه و بسيج دانش آموزی

حضور مسئولين سما استان جهت قدرداني از رابط پژوهشي اموزشگاه در هفته پژوهش