كلاس عروسک سازی براي تمامی دانش آموزان در روزهای پنج شنبه و ساعت فوق برنامه