كارگاه آموزشی براي والدين در روز آغازين مدرسه توسط مشاور محترم آموزشگاه سركار خانم سمسار