عروسک های دست ساز دانش آموزان، مربوط به درس كار و فناوری