شروع سال تحصيلی جديد با رعايت كامل پروتكل های بهداشتی