شركت در نمايشگاه كتاب دانشگاه آزاداسلامی در هفته كتاب و كتاب خوانی