سخنرانی سركار خانم ماندگاری از مركز بهداشت در رابطه با هپاتيت و ايدز