سخنرانی سركار خانم سرداری در رابطه با هفته ی مبارزه با مواد مخدر