سخنرانی جناب آقای جعفری نسب، برادر شهيد با دانش آموزان