ديدار با خانواده شهيد صبوری در دهه مبارك فجر توسط كادر اجرايی آموزشگاه و بسيج دانش آموزی