حضور مسئولين سما استان جهت قدرداني از رابط پژوهشي اموزشگاه در هفته پژوهش