حضور جناب آقای دهقان، كارشناس مواد غذايی از مركز بهداشت در هفته غذای سالم