حضور تمامی دبيران در كلاس های توليد محتوا سما استان در تابستان قبل از شروع مدرسه