تسهیلات ویژه

 با همکاری معلمین مجرب

 مشاوره اساتید دانشگاه

 دارای امکانات رفاهی و آموزشی مناسب

 اجرای فوق برنامه های مفرح

 آموزش مهارت های زندگی ( مقابله با استرس، مقابله با هیجان، ارتباطی، برنامه ریزی )

 عضویت رایگان در کتابخانه

 استفاده از سالن تربیت بدنی و کارگاه ها و آزمایشگاه های دانشگاه