بزرگداشت زادروز ملک الشعرای بهار، مربوط به درس ادبيات فارسی