برگزاری مسابقات تورنی تيم در آموزشگاه سما و راه يافتن به مرحله استانی