برگزاری مراسم سردار دل ها، حاج قاسم سليمانی در آموزشگاه سما