برگزاری جشنواره ی غذا با حضور جناب آقای الياسی، رئيس محترم آموزش و پرورش و گروه همراه