بازديد از آموزشگاه سما توسط جناب آقای دهشيری از اداره كل آموزش و پرورش استان به همراه تيم همراه